Tin tổng công ty

VIMICO: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

3:13 chiều | 07/04/2022

Sáng ngày 6/4/2022, tại Hà Nội, Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (VIMICO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trình bày báo cáo về tình hình hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng