Thông báo số 629/TB-CISCO ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp than cốc bột. Phiên chào giá ngày 26.4.2024

9:13 sáng | 17/04/2024

Thông báo số 629/TB-CISCO ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp than cốc bột. Phiên chào giá ngày 26.4.2024