VIMICO: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

8:58 sáng | 26/04/2024

Sáng ngày 23/4/2024, tại Hà Nội, Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Tổng công ty cùng tham gia Chủ tọa điều hành Đại hội.

Tham dự có đại diện các cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 198.355.154 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ trước Đại hội.

Đại hội đã giới thiệu và nhất trí thông qua ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa ĐHĐCĐ và mời Ông Trịnh Văn Tuệ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty cùng tham gia Chủ tọa điều hành Đại hội;

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2024 của Ban điều hành; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

Đại hội cũng đã triển khai xem xét các nội dung quan trọng khác như thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ 2023; kết quả thực hiện chi trả tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2023 và kế hoạch năm 2024; thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Thông qua chủ trương phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Mở rộng nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội;

Tại Đại hội, Đoàn chủ tọa đã nhận được những ý kiến từ các cổ đông và toàn bộ các ý kiến đều được giải đáp đầy đủ và rõ ràng.

Ông Ngô Quốc Trung – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo trước Đại hội.

Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức chung của toàn thị trường, KSV cũng đã có những ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, với chiến lược phát triển đi đúng định hướng và triển khai đồng bộ các giải pháp, KSV tiếp tục vượt qua những khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch 2023 được Đại hội đồng cổ đồng và Hội đồng quản trị giao.

Ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch HĐQT phát biểu ý kiến.

Cụ thể, kết quả SXKD năm 2023 như sau: Doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty là 11.926 tỷ đồng/11.800 tỷ đồng, bằng 101,07% KHN và bằng 97,09% so với năm 2022, lợi nhuận hợp nhất 233,6 tỷ đồng/147 tỷ đồng, bằng 158,92% kế hoạch năm và bằng 94,51% so với năm 2022. Thu nhập bình quân Công ty mẹ: 17,207 triệu đồng/người/tháng; toàn Tổng công ty 14,216 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách đạt trên 1.528 tỷ đồng, đạt 165,3% KHN.

Ông Trịnh Văn Tuệ – Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

Sau 1/2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển bền vững của Tổng công ty theo mục tiêu đề ra.

Với nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV trong Tổng công ty, Tổng công ty sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao.

Theo Truyền thông Vimico