Công bố thông tin BCTC quý III năm 2023, 9 tháng đầu năm 2023 và giải trình biến động kết quả SXKD so với cùng kỳ năm trước

10:04 sáng | 18/10/2023

Công bố thông tin BCTC quý III năm 2023, 9 tháng đầu năm 2023 và giải trình biến động kết quả SXKD so với cùng kỳ năm trước