Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

6:11 chiều | 03/04/2024

1. Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

2. Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

4. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2024

5. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

6. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

7. Tờ trình về việc lựa chọ đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

8. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023

9. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

10. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

11. Tờ trình về việc thông qua Hợp đồng kinh tế mua-bán phôi thép năm 2024 – 2025 với Tổng Công ty Khoáng sản TKV-CTCP

12. Tờ trình về việc thông qua Hợp đồng kinh tế mua – bán than cốc năm 2024 – 2025 với Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP

13. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

*Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (bản đầy đủ)