Thông báo số 589/TB-CISCO ngày 11/4/2024 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng về việc chào giá thuê ngoài dịch vụ ” Giám định chất lượng than cốc” Phiên chào giá ngày 19/4/2024

9:08 sáng | 11/04/2024

Thông báo số 589/TB-CISCO ngày 11/4/2024 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng về việc chào giá thuê ngoài dịch vụ ” Giám định chất lượng than cốc” Phiên chào giá ngày 19/4/2024