Thông báo số 246/TB.CISCO ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp quặng sắt limonit. Phiên chào giá ngày 28.02.2024

9:52 sáng | 19/02/2024

Thông báo số 246/TB.CISCO ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp quặng sắt limonit. Phiên chào giá ngày 28.02.2024