Thông báo chào hàng rộng rãi lô hàng Mua bán Thép phế, Gang luyện thép, Phôi phế, tại phiên chào giá ngày 26/8/2020

9:00 sáng | 19/08/2020