Thông báo chào giá rộng rãi Lô hàng: Mua sắm than cám 3a.1 phục vụ sản xuất, Phiên chào giá ngày 13/8/2020

9:30 sáng | 06/08/2020