Tổng Công ty Khoáng sản – TKV tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng TKV năm 2018.

11:14 chiều | 08/11/2018