VIMICO: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

3:13 chiều | 07/04/2022

Sáng ngày 6/4/2022, tại Hà Nội, Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (VIMICO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trình bày báo cáo về tình hình hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của VIMICO tại Đại hội, đồng chí Trịnh Văn Tuệ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản nhấn mạnh, năm 2021 mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn cũng như ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 đã tác động không nhỏ đến SXKD của Tổng công ty, nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể CNVCLĐ toàn Tổng công ty cùng những nhóm giải pháp đồng bộ được triển khai nên VIMICO đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Trong điều hành hoạt động SXKD, Tổng công ty đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị bám sát kế hoạch điều hành, các phương án sản xuất năm 2021 để triển khai phù hợp với tình hình thực tế từng đơn vị, đảm bảo sản xuất hiệu quả. Bên cạnh việc tích cực triển khai đề án tái cấu trúc Tổng công ty, thực hiện các giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Kết quả SXKD năm 2021: Doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty là 8.010 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 1.144 tỷ đồng, thu nhập bình quân 13,603 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty; Điều lệ Tổng công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ năm; Thông qua chủ trương tiếp tục niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; Thông qua nội dung “Hợp đồng khai thác, sàng tuyển, chế biến khoáng sản năm 2022 với TKV.

Tất cả các báo cáo, biên bản, nghị quyết tại Đại hội đều được thảo luận và 100% cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua./.

Một số hình ảnh của Đại hội.

Theo Trần Hùng – Vimico.vn