Đại hội đồng cổ đông năm 2012

Đại hội đồng cổ đông năm 2012

4:59 sáng | 07/04/2015
THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Ngày 24 tháng 7 năm 2012, tại Hội trường Công ty – Số 52 Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thị xã Cao Bằng, Công ty Cổ phần Gang