Đại hội đồng cổ đông năm 2012

4:59 sáng | 07/04/2015

THÔNG TIN KẾT QUẢ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Ngày 24 tháng 7 năm 2012, tại Hội trường Công ty – Số 52 Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thị xã Cao Bằng, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng long trọng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012. Tham dự Đại Hội có đại diện Cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin gồm:

– Ông: Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin;

– Ông: Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Tổng giám đốc thường trực Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin;

– Bà: Nguyễn Thị Điệp, Trưởng phòng Quản lý vốn góp Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin

– Và các Cổ đông sở hữu tương ứng với tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội là 29.059.435 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có:

– Ông Đặng Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

– Ông Nông Minh Huyễn, Ủy viên Hội đồng quản trị – Giám đốc Công ty;

– Ông Trịnh Văn Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

– Tham dự Đại hội còn có các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành Công ty và các Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty. Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nội dung và thể thức quy định của Pháp luật. Chương trình Đại hội quyết nghị thông qua:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011, 6 tháng đầu năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

2. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về đánh giá hoạt động đầu tư, công tác quản lý năm 2011 của Công ty.

3. Báo cáo về một số chỉ tiêu tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

4. Thông qua một số nội dung về việc tối ưu hóa một số hạng mục của gói thầu số 01-EPC “Dây chuyền công nghệ sản xuất gang thép và các hạng mục phụ trợ”; Tăng vốn điều lệ và chế độ phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2012.

Thay mặt HĐQT và BGĐ điều hành, Ông Nông Minh Huyễn – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011, 6 tháng đầu năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của HĐQT và BGĐ điều hành.

Thay mặt HĐQT và BGĐ điều hành, Ông Nông Minh Huyễn – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011, 6 tháng đầu năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của HĐQT và BGĐ điều hành.

Các Cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội

Các Cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội

Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017

Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội. Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 5 thành viên:

– Ông: Nguyễn Tiến Mạnh;

– Ông: Nông Minh Huyễn;

– Ông: Trịnh Văn Tuấn;

– Ông: Lê Tuấn Ngọc;

– Ông: Vương Thanh Giang.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 3 thành viên:

– Bà: Nguyễn Thị Hải Hà

– Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy

– Ông: Trương Hải Hà
525xNxdsc01711_1024x768.jpg.pagespeed.ic.ROnWbeuj45

Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 Nguyễn Tiến Mạnh tặng hoa và trao quà lưu niệm cho đồng chí Đặng Thanh Hải nguyên Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2006-2011.

Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 Nguyễn Tiến Mạnh tặng hoa và trao quà lưu niệm
cho đồng chí Đặng Thanh Hải nguyên Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2006-2011.

Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017 và các Cổ đông tham dự Đại hội

Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017 và các Cổ đông tham dự Đại hội

Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017, các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát đã tín nhiệm bỏ phiếu cho chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017, kết quả cụ thể:

– Ông: Nguyễn Tiến Mạnh – giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị;

– Bà: Nguyễn Thị Hải Hà – giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 đã kết thúc thành công tốt đẹp, Kết quả Đại hội là cơ sở quan trọng cho việc tổ chức các hoạt động đầu tư xây dựng, SXKD của đơn vị để phù hợp với các quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của các Cổ đông, phù hợp với thực tiễn tình hình từng năm và định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.
– Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012

– Biên bản đại hội ĐHĐCĐ thường niên 2012