Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

5:02 sáng | 07/04/2015

540xNxthumoihop24.7.2012.jpg.pagespeed.ic.6YQJ1NX46z
– Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012

– Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

– Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2012