Thư mời chào goá cung cấp vật tư phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 20/10/2022

9:00 sáng | 12/10/2022

1593