THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Phiên chào giá thuê ngoài thực hiện hòa điện 02 MBA làm việc song song tại Trạm 110kV – Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng)

1:38 chiều | 13/12/2018

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV2020-HDB.2MBA.T110