Thư mời chào giá lô hàng Cần khoan, mũi khoan tại phiên chào giá ngày 21/8/2020

9:00 sáng | 14/08/2020