THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Kiểm tra tủ trung áp 6KV trạm điện trung gian Nà Rụa 35/6,3KV Phân xưởng Tuyển Khoáng)

11:17 sáng | 14/12/2018

THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Kiểm tra tủ trung áp 6KV trạm điện trung gian Nà Rụa 356,3KV Phân xưởng Tuyển Khoáng)