THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống đồng hồ, cảm biến và hệ thống tự động hóa tại Trạm sản xuất khí Oxy – phân xưởng Năng lượng Vận tải)

8:45 sáng | 22/02/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây —–> CV309 – TN.CB.OX.2019