Thư mời chào giá cung cấp Vòng bi phục vụ sản xuất tại khu Liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 14/3/2023

10:00 sáng | 07/03/2023

325-thư-mời-cung-cấp-vòng-vi-phục-vụ-sản-xuất