Thư mời chào giá cung cấp Vật tư phục vụ sản xuất tại Khu liên Hợp gang thép Cao bằng, Phiên chào giá ngày 17/3/2023

9:00 sáng | 10/03/2023

342-thư-mời-chào-giá-Vật-tư-phục-vụ-sản-xuất