Thư mời chao giá cung cấp Vật tư phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 08/3/2023

9:00 sáng | 01/03/2023

284-Thư-mời-chào-giá-cung-cấp-vật-tư-phục-vụ-sản-xuất