Thư mời chào giá 641.TB.GTCB ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá vật tư phục vụ sản xuất

8:44 sáng | 11/05/2023

Thư mời chào giá 641.TB.GTCB ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá vật tư phục vụ sản xuất