Thư mời chào giá 632.TB.GTCB ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá vật tư phục vụ sửa chữa

9:16 sáng | 11/05/2023

Thư mời chào giá 632.TB.GTCB ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá vật tư phục vụ sửa chữa