Thư mời báo giá Đơn hàng: Sửa chữa bạc quạt gió lọc bụi lần 1 AI900-1.27 thuộc Phân xưởng Luyện thép và thiết bị máy giãn nở tuabin tăng áp số 1 thuộc PX CĐNL

9:00 sáng | 01/06/2023

763