Thư mời báo giá 171.TB-GTCB ngày 08.02.2023 về việc mời báo giá cung cấp lô hàng vật tư phục vụ sản xuất

8:00 sáng | 08/02/2023

Thư mời báo giá 171.TB-GTCB ngày 08.02.2023 về việc mời báo giá cung cấp lô hàng vật tư phục vụ sản xuất