Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN: V/v Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>>  CV996

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> TB thay đổi người đại diện theo pháp luật

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng

Sáng ngày 18/6/2019, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CBTT Thay đổi Giám đốc Công ty

Thông báo thay đổi Giám đốc Công ty: CV966 Nghị quyết Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty: NQ956 Quyết định…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CBTT Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT: CV965 NQ về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT: NQ955 Lý lịch GĐ…

Xem thêm...
Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo thay đổi nhân sự

1. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017 –…

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019 Xem nội dung chi tiết tại đây…

Xem thêm...
Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>>  Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019

Xem thêm...
Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

GIẤY MỜI HỌP: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV577 (Giấy mời họp và giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự)…

Xem thêm...
Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo: V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV 403  

Xem thêm...