Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN: Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP GTCB sửa đổi, bổ sung lần thứ tư; Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT; Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

QĐ 856 – Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP GTCB sửa đổi, bổ sung…

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin BCTC Quý II/2021 và 6 tháng đầu năm 2021 và giải trình biến động SXKD so với cùng kỳ năm 2020

Công bố thông tin BCTC 6 tháng đầu năm 2021 và giải trình biến động SXKD so với cùng kỳ…

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin bất thường: Hợp đồng kiểm toán năm 2021

CV 1103 – CBTT bất thường – Hợp đồng kiểm toán năm 2021 – Thông tin chi tiết mời quý…

Xem thêm...
Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo thay đổi nhân sự – Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Thông báo thay đổi nhân sự<— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

BB và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021<— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo: Về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

CV 1027<— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo thay Giấy mời họp ĐHĐCĐTN năm 2021. ngày 25.6.2021

Thông báo thay Giấy mời họp ĐHĐCĐTN năm 2021. ngày 25.6.2021<— Mời quý khách click vào đây để xem chi…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CV 844 TB lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ<— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021 <— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết Tài liệu bổ sung…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin BCTC quý I năm 2021, và giải trình biến động SXKD so với cùng kỳ năm trước

CBTT BCTC Quý I và giải trình biến động KQ SXKD<— Mời quý khách click vào đây để xem chi…

Xem thêm...