Thông báo tổ chức chào hàng rộng rãi “Mua sắm quặng sắt Manhetit 0-8mm phục vụ sản xuất Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, phiên chào giá ngày 27/4/2021”

9:00 sáng | 20/04/2021