Thông báo tổ chức chào hàng rộng rãi “Mua quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng”

10:00 sáng | 01/03/2021