Thông báo tổ chức chào hàng lô hàng: Vật tư xúc lật, tại phiên chào giá ngày 14/10/2020

9:00 sáng | 09/10/2020