Thông báo tổ chức chào hàng lô hàng: Mua sắt thép phục vụ sửa chữa, tại phiên chào giá ngày 14/10/2020

9:00 sáng | 09/10/2020