Thông báo tổ chức chào hàng lô hàng: Hóa chất, dụng cụ thí nghiệm, tại phiên chào giá ngày 12/08/2020

9:00 sáng | 06/08/2020