Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi mua sắm Bi chịu lửa cao nhôm phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 27/12/2023

1:00 chiều | 18/12/2023

1821_Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi mua sắm Bi chịu lửa cao nhôm phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng