Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi lô hàng: Mua bán Thép phế, Gang luyện thép tại phiên chào giá ngày 11/10/2021

9:30 sáng | 04/10/2021