Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi lô hàng: Mua bán Thép phế, Gang luyện thép phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, phiên chào giá ngày 07/01/2022

9:00 sáng | 31/12/2021

CV2153