Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi đơn hàng: Vẩy cán (mạt sắt) phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, phiên chào giá ngày 10/5/2024

1:30 chiều | 26/04/2024

720 Thông báo chào giá