Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi đơn hàng: Than cám 3a.1 phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, phiên chào giá ngày 23/11/2023

9:02 sáng | 14/11/2023

CV1612 Thông báo chào giá