Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi cung cấp Vật liệu chịu lửa, phiên chào giá ngày 01/11/2022

9:00 sáng | 24/10/2022

1643 TB-GTCB Thông báo chào giá