Thông báo tổ chức chào giá cạnh tranh tiêu thụ SP Xỉ thép sau sàng, tuyển chọn 6 tháng cuối năm 2023

9:22 sáng | 12/07/2023

Thông báo tổ chức chào giá cạnh tranh, tiêu thụ Xỉ thép sau sàng, tuyển chọn 6 tháng cuối năm 2023_0001