Thông báo tổ chức chào giá cạnh tranh tiêu thụ Chì phế liệu tại Khu LHGT Cao Bằng, phiên chào giá ngày 15/12/2023

9:31 sáng | 06/12/2023

TB1746 Thông báo chào giá cạnh tranh