Thông báo số 966_TB-GTCB ngày 03.06.2022 về việc Chào giá rộng rãi cung cấp vật liệu chịu lửa và thi công lắp đặt hệ thống Lò cao 179m3

8:00 sáng | 03/06/2022

Thông báo số 966_TB-GTCB ngày 03.06.2022 về việc Chào giá rộng rãi cung cấp vật liệu chịu lửa và thi công lắp đặt hệ thống Lò cao 179m3