Thông báo số 923/TB-CISCO ngày 29/5/2024 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp quắng sắt limonit 0-100mm. Phiên chào giá ngày 07/6/2024

9:39 sáng | 29/05/2024

Thông báo số 923/TB-CISCO ngày 29/5/2024 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp quắng sắt limonit 0-100mm. Phiên chào giá ngày 07/6/2024