Thông báo số 86/TB.CISCO ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp quặng sắt limonit. Phiên chào giá ngày 25.01.2024

9:40 sáng | 15/01/2024

Thông báo số 86/TB.CISCO ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp quặng sắt limonit. Phiên chào giá ngày 25.01.2024