Thông báo số 754/TB-CISCO ngày 06/5/2024 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp tinh quắng sắt . Phiên chào giá ngày 15/5/2024

9:50 sáng | 06/05/2024

Thông báo số 754/TB-CISCO ngày 06/5/2024 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp tinh quắng sắt . Phiên chào giá ngày 15/5/2024