Thông báo số 74/TB.CISCO ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp tinh quặng sắt. Phiên chào giá ngày 23.01.2024

9:37 sáng | 12/01/2024

Thông báo số 74/TB.CISCO ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp tinh quặng sắt. Phiên chào giá ngày 23.01.2024