Thông báo số 688.TB.GTCB ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp quặng sắt. Phiên chào giá ngày 31.5.2023

9:07 sáng | 22/05/2023

Thông báo số 688.TB.GTCB ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp quặng sắt. Phiên chào giá ngày 31.5.2023