Thông báo số 595 ngày 30.3.2022 về việc chào giá vận chuyển phôi thép từ Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng về Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên

8:00 sáng | 30/03/2022

Thông báo số 595 ngày 30.3.2022 về việc chào giá vận chuyển phôi thép từ Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng về Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên