Thông báo số 564/TB-CISCO ngày 09/4/2024 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp quắng sắt manhetit 8-38mm. Phiên chào giá ngày 18/4/2024

9:05 sáng | 09/04/2024

Thông báo số 564/TB-CISCO ngày 09/4/2024 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp quắng sắt manhetit 8-38mm. Phiên chào giá ngày 18/4/2024