Thông báo số 389/TB-CISCO ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp quặng sắt limonit 0-8mm. Phiên chào giá ngày 22.3.2024

9:44 sáng | 13/03/2024

Thông báo số 389/TB-CISCO ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp quặng sắt limonit 0-8mm. Phiên chào giá ngày 22.3.2024